Skip Navigation Links

» Veterinary Surgery Division

Lists of Students

S.No. MVSc PhD
1. Dr. K.M.Santhosh Dr. Ramesh Tiwari
2. Dr. Raja Aijaz Ahmad Dr. Bhagyashree Badane
3. Dr. Alok Nath Gupta Dr. A. Velavan
4. Dr. Vineet Kumar Dr. Rahul Kumar Udehiya
5. Dr. J. Devaranthnam Dr. G.D. Singh
6. Dr.(Ms.) Iravati Sarode Dr.(Ms.) Surbhi
7. Dr. Shahnawaz Ahmad Bhat Dr. S.W. Monsang
8. Dr. Mudasir Basir Dr. K.M. Dilip Kumar
9. Dr. D.N. Madhu Dr. A.C. Saxena
10. Dr. M.U. Shivakumar Dr. A.K.Gangwar
11. Dr. D.T. Karthik Dr. M.M. Ansari
12. Dr.Jasmeet SIngh
© 2014 reserved with IVRI